Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

do MŠ v Jaroměřicích s celodenním provozem.

 

Ředitel Základní školy a mateřské školy v Jaroměřicích Mgr. František Václavek stanovil následující kritéria, podle nichž bude posuzovat při rozhodování na základě zákona č. 178/2016 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

 

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (zákon 258/2000 Sb. – pravidelné očkování).

 

II.

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

 

III.

Při příjímání dětí do mateřské školy vychází ředitel z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

 

                             Kritérium

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte(spádová MŠ)        

           Pobyt v obci Jaroměřice

5

                                                                                  

            Pobyt v jiné obci

1

Věk dítěte

       Dosažení 3 let věku do 31. 8.

4

                                                                                   

Dosažení 2 let věku do 31. 8.

1

 

 

 

 

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území české republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

*** Ředitel může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě samoživitelky - samoživitele, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány ředitel požádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebnosti příslušné správní orgány.

**** Do mateřské školy jsou přijímány děti mladší 3let, u kterých je předpoklad, že zvládnou režim v MŠ a jsou samostatné:

a) děti se samostatně oblékají a svlékají

b) děti se samostatně nají

c) děti jsou čistotné – nemají plenky

d) děti zvládají základní pravidla kulturně hygienických návyků

 

IV.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám.

Doložení skutečností je v zájmu zákonného zástupce. Pokud neprokáže nárok v souladu s kritérii, bude posuzován jako zájemce na dalším místě.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

 

 

 

V Jaroměřicích dne 1. 9. 2013